Rólunk

Az elnökség tagjai:

Lukács Emília - elnök
Gönczi Ambrus - szakmai alelnök
Szommer Edit - pedagógiai alelnök

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménnyel együttműködő közhasznú civil szervezet.

Küldetés

Ferencváros helytörténeti emlékeinek széles körben való megismertetése, Ferencváros múltjának, jelenének bemutatása a kerület, Budapest, az ország lakossága, illetve a külföld előtt.

A helyismereti-helytörténeti tevékenységek összehangolásával szeretne

- hozzájárulni a helytörténeti kutatás fejlődéséhez, segíteni a jelenre figyelő helyi vonatkozású vizsgálódásokat;

- egységbe foglalni a múltat és a jelent, a hagyományokat és a mai életet, fejleszteni a közügyek iránti érdeklődést;

- a lakóhely múltjának, értékeinek feltárásával, megismertetésével erősíteni a városrészhez való érzelmi-értelmi kötődést, a hajdani örökség és a mai eredmények megbecsülését, hozzájárulni az összetartozás érzésének felkeltéséhez, a nemzeti öntudat erősítéséhez.

Az egyesület hosszú távú céljai az alábbi célterületek köré csoportosíthatók:

- A helytörténeti ismeretek oktatásának szervezése, megvalósítása, kiemelten a tanórán kívüli formák: szakkörök, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pályázatok, kutatómunkák, tanulmányi kirándulások szervezése.

Helytörténeti vetélkedő

- A ferencvárosi vonatkozású irodalom bővítése, a helytörténeti kutatás, oktatás ismeretterjesztés céljából nyomtatott és digitális kiadványok megjelentetése vagy ezek megjelentetésének támogatása.

- A helytörténeti-helyismereti-turisztikai információszolgáltatás, városmarketing. Városnéző séták, idegenvezetés. Az igényekkel összhangban bevezetett tartalomszolgáltatások.

Jövőkép

Kezdeményező szerepvállalás a Ferencváros múltjába és jelenébe kalauzoló szolgáltatásokban. Hozzájárulni Ferencváros jó hírének növeléséhez, szellemi vonzerejének erősítéséhez.

Történet

2001-ben Ferencváros múltjának és értékeinek bemutatására oktatási segédanyagként használatos helytörténeti olvasókönyv jelent meg, bekerült a könyvterjesztés vérkeringésébe, és alapjául szolgált a IX. kerületi iskolák 2001-2002-ben induló helytörténeti tevékenységsorozatának. A helytörténeti programban résztvevő diákok létszámának növekedése arra hívta fel a figyelmet, hogy a kezdeményezések egy szervezeti formára érdemesek, így a helyismereti-helytörténeti tevékenységek összehangolására 2005. április 6-án a IX., Pipa u. 4. szám alatt megalakult a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület.

Alapító tagjai történelemtanárok, muzeológusok, könyvtárosok, magyartanárok, tanítók. Az Egyesület tiszteletbeli tagja Ráday Mihály.

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2005. július 13‐án kelt, 2005. augusztus 4‐én jogerő‐re emelkedett 16. Pk. 60. 406/2005/2. sz. végzésével, a 11.582. sorszám alatt vette nyilvántartásba mint kiemelkedően közhasznú szervezetet. A végzés 2005. augusztus 4‐én emelkedett jogerőre. Az Egyesület a Helytörténeti Gyűjteménnyel azonos székhelyen működik, 2007 óta hivatalosan bejegyzett székhelye: Budapest, IX. kerület, Ráday u. 18.

A 2012. január 1-jétől életbe lépett civil törvény új alapokra helyezte a civil szervezetek jövőjét. Eltűnt a civil szervezetek fogalomrendszeréből a „kiemelkedően közhasznú szervezet”, és a közhasznúság fogalma eleve közfeladat ellátásához kötött.

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2014. május 7-én kezdeményezte újra közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A Fővárosi Törvényszék 2014. december 3-án kelt, és 2014. december 30-án jogerőre emelkedett végzése alapján a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület jogállása közhasznú,  és a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv (Ptk), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (Et.) alapján készült alapszabálya elfogadásra került.

TAVASZ
"A négy évszak" falfestmények
(Kinizsi u. 31.)
NYÁR
"A négy évszak" falfestmények
(Kinizsi u. 31.)
ŐSZ
"A négy évszak" falfestmények
(Kinizsi u. 31.)
TÉL
"A négy évszak" falfestmények
(Kinizsi u. 31.)

Fotók: Somfai Sándor

Eredmények

- Sikerült a IX. kerületben a helytörténeti oktatást szervezeti keretek közé emelni, és elismertetni, hogy a helytörténet tanításának kimagasló szerepe van a nevelésben, a diákok önálló gondolkodásának, alkotó és előadó készségének fejlesztésében, a tehetséggondozásban, a gyengébbek felzárkózásában, a közösségformálásban; új módszerek lehetőségét kínálja az oktatásban.

- Eredménnyel ösztönöztük a városrész történetével kapcsolatos gyűjtőmunkákat, kutatásokat, az érdeklődő tanulók részére változatos ismeretterjesztő programokat biztosítottunk, törekedtünk a többségben szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szellemi élményhez való juttatásához, különböző tevékenységi formákkal hozzájárultunk egy  körvonalazódó közösség kialakításához.

Száva-szobor (Kálvin-udvar)
Fotó: Somfai Sándor

- A helytörténeti versenyek „rangot kaptak”, a helytörténeti tevékenységek népszerűek lettek.

- Sikeres lett az a törekvésünk, hogy a helytörténeti rendezvények, a különböző tevékenységek mozgatórugója a motiváció legyen.

- Rendezvényeink nemcsak az eredmény, hanem a minőség fogalmával is kapcsolatba kerültek, azaz a résztvevők igényeivel összhangban valósultak meg, így a helytörténeti tevékenységekben résztvevők létszáma egyre nőtt.

- A helytörténeti oktatás tanórán kívüli formáit rendszerbe foglaltuk, így megalapoztuk a helytörténet oktatásának folytonosságát. Mindezt a tanévekre lebontott, úgynevezett Nevelési projektek keretében valósítottuk meg, összehangolva a helytörténeti oktatás különböző tanórán kívüli formáit

- A célcsoportunkhoz (a IX. kerületben működő oktatási intézmények tanulói, tanárai) eljuttattuk kiadványainkat, és ezeket „használatba iktatattuk”.  Oktatási tevékenységünk építkezett a már meglévő kiadványainkra, de  kiadtunk új könyveket is.

Dokumentumok